Dunántúli Napló, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Fejezze be a bika láncát

Dunántúli Napló, A lóncf űzőgépek automatikusan húzzák maguk­ba a fényes acélhuzalt, hogy azután ügyes mozdulatokkal láncot készítsenek belőle.

fejezze be a bika láncát hogyan vannak fertőzve a pinworms ek

A gépek alatt egyre magasabb lesz a végtelenül hosszú lánc halmaza. Egy másik gépnél fiatalasszony áll, aki gyors fo­gásokkal adagolja a gépbe a felfűzött láncszemeket össze­hegesztésre. Automata és kézi hegesztőgépek gyorsan és pon­tosan végzik ed a vörösen izzó láncszemeken ezt a műveletet — Havonta mintegy ötven­öt, hatvanöt tonna különböző vastagságú láncot készítünk el ebben a műhelyben — magya­rázza a termelési vezető.

Gyors számolást végzünk és kiderül, hogy ez méterben bi­zony igen sokat jelent. Körül­belül ezer méter lánc hagyja el havonta az üzemet.

A vállalat lánckészítmén ved­nek minősége igen jő.

Konj spretno izbjegava razjarenog bika

Ebiért jelölte ki őket a Ferumion és az Ártex külkereskedelmi vál­lalat immár jó néhány éve a külföldi láncxnegrendedések elvégzésére. Ma már a tánc- fűző gépekből, a csiszolókból gyakran kerül td olyan ter­mék, amely külföldön is öreg­bíti a vállalat jó hírnevét Szívesen emlegetik például, hogy ben 50 ezer marha­láncot és 10 ezer lóláncot szál­lítottak Irakba, amelyekkel a megrendelők igen elégedettek voltak.

Évről évre határidőre telje­sítik az exportmegrendelése­ket. Elkészülésük után közvet­lenül a vállalat csomogolójá- ból indulnak külföldre a kü­lönböző használatú láncok. Az elmúlt félévben is pontosan teljesítették exporttervüket.

  1. Ezért gondoltam ezeknél mindössze egy kis csillagjelet tenni, s kifejtésükhöz ezen az oldalon a szükséges helyet felhasználni.
  2. Repülőgép, mindenki alszik, sötét van.
  3. Gyermek féreg viselkedése
  4. Amikor Chrétien de Troyes le akarta írni egyes irodalmi hőseinek a címerét, bizonyos kifejezéseket kellett használnia, hogy érzékeltetni tudja a szóban forgó címert.
  5.  Ну .
  6. Fonalfereg elleni szerek
  7. Paraziták nemzeti földrajzi
  8.  Это Стратмор, - прозвучал знакомый голос.

Jelenleg többféle export- megrendelés elkészítésén dol­goznak. Ebben a negyedévben kell a Ferunion Külkereske­delmi Vállalat megrendelése alapján 12 tonna csomózott folyóláncot készíteniük az NDK részére.

Ezeket az ipari üzemek gépeinél használják majd biztosító lánc gyanánt. Az automatikus lánccsomózó­gép már ontja magából a biz­tosító lánc vékonynak tűnő, de igen erős fonatját, amely nem­sokára útnak indul rendelte­tési helye félé.

fejezze be a bika láncát a lamblia helmintikus fertőzése

Ugyancsak most készítenek Jugoszlávia részére is 10 ezer zablafélesé­get és 5 ezer bikaorr-fogót lánccal Szeptember ig kell a megrendelést Jugoszláviá­nak szállítaniok. Tárgyalásokat folytatnak mintegy 2 millió forint nettó termelési értékű munka elvég­zésére Csehszlovákia részére. Lemezekből tolótalicskákat ké­szítenek, amelyeket elsősorban építkezéseknél használnak majd.

* Megjegyzések

A Fémipari Vállalat dolgo­zói szívesen készítik az ex­portmegrendeléseket, mert tudják, hogy ez egyaránt je­lenti a népgazdasági hasznot és a magyar ipar termékeinek megbecsülését is. Ehhez akar­nak ők is jó munkájukkal, a kifogástalan minőség biztosí­tásával hozzájárulni. Ezen bemutatják, hogyan fejlődött szocialista várossá az egykori kis bányászfalu, milyen volt Komló múltja. A kiállításnak a város lakói mai élete és a táj szépsége is tárgya. A részt­vevőknek augusztus tizedikéig kell a fényképeket beküldeni a komlód kultúrotthonba.

A —­A sásdi járás augusztus ig befejezi a gabona cséplését A sásdi járási pártbizottság i ülésén elhatározta, hogy csatlakozik a csenged és a tiszalöki, járás országos ver­senyfelhívásához; A járási pártbizottság úgy értékelte, hogy megvan az előfeltétele annak, hogy a nyári mezőgaz­dasági munkákat — annak el­lenére, hogy a sásch járás a Mecsek északi részén terül el és a nyári munkák általában a másik járásokhoz mérten egy-két héttel később kezdőd­nek el — befejezik augusztus ra.

fejezze be a bika láncát

A pártbizottság ülése felhí­vással fordult a járás termelő- szövetkezeteihez, hogy azon­nal kezdjenek hozzá a folya­matos cséplés előkészítéséhez és a behordást egy-két napon fejezze be a bika láncát úgy szorgalmazzák, hogy ez a cséplést ne akadályozza, A teljes behordást augusztus ig fejezzék be. A gépállomás és termelőszö­vetkezetek közös munkájának eredményeként augusztus ig a kombájn-területekről, a szal­mát letakarítják és kazalba rakják.

Ezzel lehetővé válik ezen területeken a tarlóhántás vagy a nyári mélyszántás el­végzése augusztus ig; A pártbizottság ülése java­solta.

Címerleírás

A csép­lés befejezésével egyidőben a járás szabadfelvásárlási ter­vét kenyérgabonából szá­zalékra. A járási pártbizottság ülése javasolta, hogy ezen feladatok sikeres végrehajtása érdeké­ben széleskörű munkaver­senyt és felvilágosító munkát szervezzenek a pártszervezetek a termelőszövetkezetek tagjai, valamint a cséplőmunkások kőiében; Mesztegnyei Imre legjobb alkotásokat tisztelet- díjban részesíti a Magyar Fo­tóművészek Szövetsége, a Me­cseki Fotoklub, valamint a fejezze be a bika láncát fotoszakköre tag­jaiból alakult zsűri.

A kiállí­tás szeptember negyedikén zá­rul. Mivel az okta­tás már a kellő színvonalon folyik, az illetékes felsőbb szervektől Ígéretet kapott az iskola, hogy a jövő tanévben termelőszövetkezeti vezetőket képezhetnek ki.

fejezze be a bika láncát

Ez a tanfolyam kétszer öt hónapos lesz, s ter­melőszövetkezeti funkcioná­riusok vehetnek rajta részt. Az alsó korhatár huszonkét év, felső korhatárt nem álla­pítanak meg.

helminthotheca comosa vastagbélrák méregtelenítés szükséges

Főleg zöldség- és gyümölcstermelésre, kis részben pedig szőlészetre és borászatra oktatják majd hallgatókat. Négyszáz köbméteres ivóvíztartály nehézbetonvas elemeit készítik az ÉM. Baranya megyei Építőipari Vállalat Vasút utcai előregyártó telepén. A Komlói Szénibányászati Trösztnél minden negyedév végén termelési tanácskozáso­kon beszélik meg az elmúlt időszak gazdasági eredményeit és nagy vonalakban meghatá­rozzák a feladatokat.

Mai horoszkóp:Kos - Bika - Ikrek figyelem!

Legutóbb nemcsak a második negyed­évet, hanem az egész félévet, illetve annak gazdasági ered­ményeit és a következő félév feladatait beszélték meg a ta­nácskozáson. A komlói bányá­szok az első félévben igen derekasan helyt álltak, hisz a terven felül termelt szén mennyisége meghaladja a 20 ezer tonnát. A jó tervteljesítési számok mögött azonban igen gyako­riak a hónap eleji gyenge na­pok. A termeléssel szorosan ösz- szefüggő probléma a feltárási és elővájásd tevékenység.

Az a gazdaságos, ha nem túl sok a nyitott vágat Az idei eszten­dőre úgy terveztek a komlóiak, hogy csökkentik a vágathosz- I szók számát, de ez mégsem kö­I vetkezett be, mert a szénva- gyon felmérésében indokolat­lanul nagyon óvatosak voltak. A tsz ag- ronómusa elhúzódik kicsit a géptől, hogy szót trichinosis székletben Gróf Lajossal, a cséplőcsapat vezetőjével, aki már harmadik éve csépel az Új Alkotmány­ban.

Hajnali ha­rangszókor kezdtünk, s annyi­ra jött a felhő az erőmű ké­ményei felől, azt hittük, nem lesz cséplés ma.

Így jó ez, mondja és látszik rajta, mennyire örül, hogy kedvez az időjárás a cséplésre. Se Gróf Lajos, se a csapat többi tagja nem parasztember. Gróf Lajossal együtt négyen vannak vasutasok, van gyári nyugdíjas, Német Pista bácsi meg a pécsi belklinika üzem­lakatosa. Évek óta együtt dolgozik a csapat.

MindenegybenBlog

Nyáron megkeressük a kenyér­re valót, s aztán a fizetésből könnyebb gyűjteni, öltözködni. Kevés ilyen gépetető akad, mint Pista bácsi, meg aztán olyant is keresni kell, aki úgy tudja mi a baja a gépnek, ha prüszkölni, köhögni kezd. Azt is elmondja Német Ist­ván, igaz, hogy nagyon szereti a cséplőgépet, hogy neki kell a cséplés hangulata, de az se utolsó, hogy bizony, ha kell is erősen dolgozni, sehol nem le­het ennyit keresni, mint a cséplésnéL Nagyárpádra kü­lönben is szeretnek jönni.

Is­merik, szeretik őket, s idén a tsz még nyersanyagot is biz­tosít, hogy minden délben ebédet ehessenek a munkások.

* Megjegyzések | Fölöttem a felhő

Telnek a zsákok, zsugorodik az asztag. Sietnek a csapat fejezze be a bika láncát, mert a cséplés kéthar­mada még vissza van, s a be­csület megkívánja, hogy au­gusztus ra ne legyen csé- peletlen gabona a nagyárpádi határban, de a szérűben sem.

Alkotmány ünnepén áldomást szeretnének inni a sikeres cséplésre. A cséplés, bár nehéz, de jól fizető munka. Ám felvetődik a kérdés, ha ez így van, miért jönnek a városiak csépelni fa­lura, vajon a nagyárpádiaiknak nem kell a kereset? Az agronómus mondotta el, hogy még elszórtan vannak a tsz földjei a határban, elfor­gácsolják az erőt.