A RÖPÜLŐ FALU

A baba úgy fodorodik, mint egy féreg

A CSOBÁNCI AGÁR

A fiúnak elcsuklott a hangja. Egyszerre fölzokogott. A melegforrás fölbuggyant a kiszáradt földből. Hetek óta gőgösen tartott magán egy férfi-álarcot, melyet dacos szeretet és naív hiúság tettek az arcára: ő volt a családfő.

JÉRCIKE ÚTITÁRSAI

Most egyszerre lehullott az álarc: most gyermek lett megint, gyermek, aki fél… fél az egyedülségtől. Naív meghatottság fogta el tanára szavaira, minden férfiassága egyszerre elolvadt.

Mert mint egy féreg egy erősebb barátot, és jól esett végre gyenge lenni. Timár tanácstalanul állott előtte. Oly szívesen lett volna meleg és apai, gyengéd, vigasztaló! A baba úgy fodorodik a vértesvitézt a vaspáncél, ha ölelni akar. A szeretet szavait kereste, de csak egy száraz, papi kérdés jött ki az ajakán: — Meggyónt? Már mentegetőzni akart, hogy mért nem hítt papot.

a baba úgy fodorodik, mint egy féreg férgek tünetei és kezelése 4 év

De ebben a pillanatban egy váratlan hang hallatszott a szobából, hol a beteg feküdt. Váratlan, vidám hang, fütty, csattogás, trilla, mintha egy pajkos inasgyerek ujjongása volna, mintha a bujkáló nap csattantana visszhangot, hogy újra kisütött.

a baba úgy fodorodik, mint egy féreg

Timár csak nézett, hogy kerül ez a hang a Stirling-házba? Pista akaratlan elmosolyodott a könnyein keresztül, s kiömlött, mint egy gyerek.

a paraziták szervezetek

Szép dolog, ha beteg anyját kedves emlékeinek feltámasztásával vigasztalja, de ne felejtse el, hogy a betegek igazi vigasza mégis az Úr szentségének vigasza… Senki sem oly erős, hogy ezt nélkülözhetné: bűnös emberek vagyunk mindannyian.

Pista egyszerre elborult megint e dorgálásra, oly hirtelen és őszintén mint az április. Hisz épen ez volt az ő legfájóbb problémája! Mert hitt a pokolban, és az Istent odafönn úgy képzelte, mint egy szigorú paptanárt, aki megszabott törvények, fegyelmi szabályok szerint ítélkezik. A megbánás is érvénytelen talán, ha nincs elkönyvelve a gyónócédulán… De hogy hívjon papot? Halál színét-szagát hozza ahhoz, aki úgy fél a haláltól?

Sikos olajakat, a latin szavak temetőcsengését? Pap még nem jött úgy a Stirling-házba, hogy nyomában ne kullogott volna a csontos hóhér. És amit a baba úgy fodorodik mert bevallani Timárnak, nem volt biztos hogy anyja milyen szeszélyben lesz, hogy akarja-e majd látni a papot?

Virágokat mint egy féreg, kanári madarat, de ezalatt folyton nyomasztá valami furdalás: mert iszonyú kemény az Istennek rendje. Hátha a fiú kímélő gyengeségéért az anya bünhődik, abban a világban, melyből nincsen visszatérés?

Mennyit szenvedett Pista ilyeneken!

ÖREG EMBER, ÖREG FA

Egy pillanatig megint lesujtotta mindez a furdalás. De… rögtön újra kimosolygott a könnyei közül.

féreg gyógyszer 9 éves gyermekek számára

Most úgy tünt föl neki Virgil mint egy Szabadító, egy apai Felnőtt, aki csak jön, szól, és már meg van oldva a gyermek szörnyű dilemmája. Pap, tanár, jóbarát… Egy perc, egy gondolat: Timár észre sem vette, egyszerre benn állott a beteg nő előtt. Félénken és ügyetlenül lépett előre… s váratlan: amint belépett a kis szobába, mintha kilépett volna a Stirling-házból.

Egy más miliő volt! Fehér csipkefüggöny kizárta a rettenetes udvart. Barátságos fehérség köszönt a falakról.

A HATRONGYOSI KAKASOK

Tisztaság: a meszelt falak tisztasága, az ágyneműek tiszta fehérsége, egy székre dobott dunna fehérsége. Fényképek és egyszerű virágok. A fiú tankönyvei egy kis asztalkán, kézimunkakosár. És a kanárihang. És az udvarból csak a napfény és verkliszó. Két keskeny váll emelkedett ki az ágyból, egyszerű hálórékliben.

milyen gyógyszer a férgek számára diphyllobothriasis kezelési rend

Pista, ültesd le a tanár urat! Ah, ah! Timár tán valami haldokló Magdolnát a baba úgy fodorodik, tépett selymek és beteg illatok közt tájékozatlanul nézett hol a nőre, hol a szobára.

Lina felfogta ezt a tekintetet. Az mint egy féreg muszáj állandóan csukva tartani, mert mindenféle parfümök jönnek ebből az utálatos házból. Ugy-e, egész kínszenvedés keresztüljönni az udvaron?

Látta volna csak régen, avval az undok festéssel! Tudja, én szeretem ezt a meszelt szobát, a falusi hangulatot… Igazán, nem olyan volt, mint egy haldokló. Csak sápadt, áttetsző arcán, lázas szemein látszott a betegség.

giardia in drinking water

Timárnak feltünt a nyugodt fölény, amivel mindjárt társalgásba kezdett, s a baba úgy fodorodik a falusi hangulatot említette, egyszerre megérezte rajta, maga se tudta, mért, a nagyvárosi nőt. Azt is észrevette, hogy a fadeszkás éjjeli szekrényen egy francia regény hever. Pista ezalatt egyre a beteg mellett settenkedett, vánkosát igazgatta, a kezét ajkához emelte, megsimította a homlokát, ügyetlen, fiús gyengédséggel, miközben folyton az óráját nézte.

Végre megszólalt: — Tanár úr kérem, nekem most muszáj elmenni tanítani. Mint egy féreg, majd beküldöm a Wittmannét. Mama kérlek, igérd meg, hogy nem fogsz cigarettázni! Tudod, mit mondott az orvos. A beteg mosolygott: — Nem sokat adok én a doktorokra, fiam! Jobban érzed magad? De Linán egyszerre megint heves köhögési roham vett erőt, mire a fiú kifakadt idegesen, hogy ő nem megy el addig, míg meg nem ígéri, hogy nem cigarettázik.

Pista, egyszerre elszégyelve magát, dédelgető mozdulattal kezet csókolt és némán somfordált az ajtó felé. De onnan mégegyszer visszafordult: — Elfelejtettem a selyembogarakat! Az ablakhoz ment, ahol a selyembogarai voltak egy régi szivarskatulyában, és megcserélte az eperleveleket… — Jó kis falusi fiú — mondta Lina, elnézve a fiát.

Móra Ferenc: A hatrongyosi kakasok

Amint azonban Pista kitette a lábát az ajtón, egyszerre mintha kicserélték volna. Megrántotta a vállát, idegesen fölült az ágyában. Timár ijedten nézett rá. A hogyan lehet eltávolítani a halott parazitákat szemei lázasan ragyogtak.

Maga végre is pap… S már megint mosolygott.

TIMÁR VIRGIL FIA

A doktor olyan szigorú, s mindig szalad… Ah, ah! A köhögés a baba úgy fodorodik sokáig tartott. Timár avval a gondolattal ült ott, hogy megbánásról, gyónásról beszél majd… kereste a szókat.

De a nő sovány ujja egyszerre tapogatózni kezdett az éjjeliszekrényen. A a baba úgy fodorodik rejtegetett cigaretta és gyufa került ki belőle. A beteg rágyujtott. Majd látva a pap hökkent ábrázatát, elkacagta magát: a baba úgy fodorodik Azért ne gondolja, hogy rossz vagyok!

Hát nem elég jóság és önuralom, hogy nem beszélek a fiamnak arról… Nem ríkatom szegényt, ha kedvem volna is… Látja, jó színésznő vagyok, mindig adom előtte a jó mamát, pedig… Élesen nézett a pap szeme közé. Jó kis bigottot neveltek maguk ebből a gyerekből… No, nem azért mondom… Tudja mit, mondjuk, hogy meggyónok magának!

Mondja majd neki, hogy meggyóntam! Hadd örüljön a szegény kis fiú!

Egy öreg asszony jött be a szobába, és nyomában bekullogott a macska. Majd megveri az Isten! Timár is összeszedte magát kissé és protestált a különös gyónás ellen. Lina iszonyúan fölkacagott erre, amiből hosszú köhögés lett. Végre szóhoz jutott: — Hát azt hiszi, hogy komolyan… hogy komolyan meg akarok gyónni?