К Г) Z L Е М К N Y Е К - PDF Ingyenes letöltés

Izomba beágyazott trichinella lárvák rajza. Nagy Képes Természetrajz

parazita recept

Hazánk irodalma képes termeszetrajzi munkákban, melyek az állat- növény- s ásványországot a tudomány mai álláspontjának megfelelően, összefoglalóan tárgyal­ nák, igen szegény.

E hiányon óhajtott az Athenaeum kiadó czég részben segiteni, midőn elhatározta, hogy Franz Matthes, »IUustrierte Xaturgeschichte dér drei Reiche für Schule und Haus« czimii nagy munkáját a hazai viszonyoknak megfelelően átdolgozva kiadja. A magyar kiadás a német kiadástól, tekintve úgy a munka tartalmát, mint beosztását és tárgyalási mód­ sát, melyek az emberre nézve hasznosak vagy káro­ sak ; vagy pedig amelyek házi állatainkat pusztítva, közvetve játszanak fontos szerepet az ember háztartásá­ ban.

izomba beágyazott trichinella lárvák rajza

Hasonlóan kellően méltattam a mezőgazdasági­ lag és erdészetileg káros vagy hasznos, iparilag fon­ tos, nemkülönben táplálékul és gyógyító szerűi szolgáló, valamint a mérges és az élősdi állatokat is. Különös súlyt fektettem továbbá azon állatokra, melyeknek isme­ rete a gyümölcstermeléssel s szőlőműveléssel, vagy a selyemtermeléssel és méhészettel van összefüggésben.

Much more than documents.

Ez állatok leírásánál kiváló tekintettel voltam a hazai viszonyokra. Amennyire lehetséges volt, mindenhol Magyarországra vonatkozó pontos adatok felsorolásával iparkodtam az illető állat káros vagy hasznos voltát Hazánk faunájával különben mindenhol első sor­ ban foglalkozom.

izomba beágyazott trichinella lárvák rajza

Magyarország állatvilágának szalagféreg milyen hőmérsékleten teljes bemutatása, hazánk jellemzőbb és közönségesebb állatfajainak megismertetése lebegett folytonosan szemeim előtt.

Ezért munkámba felvettem a hazánkban élő majd­ nem összes gerinczes állatfajt, míg a gerincztelenek közül fajokban igen gazdag rendekből csak is a főbbeket írtam le ; de itt is tekintettel voltam arra, hogy az ilyen rendekből a hazánk faunájára nézve jellemző fajok ismer­ tetése el.

Ugyhiszem, hogy e tekintetben mindenki, ki hazánk állatvilága izomba beágyazott trichinella lárvák rajza akár kedvte­ lésből érdeklődik, akár faunáját hivatásból tanulmá­ nyozni óhajtja, munkámban a legszükségesebbeket meg­ találhatja.

izomba beágyazott trichinella lárvák rajza

A tárgyalásnál sok helyen eltekintettem a tudo­ mányos alapon való leírástól, mert e munka nem tudó­ sok, hanem a művelt magyar közönség számára készült. A z állattan megírásánál felhasználtam az összes hazai kútforrásokat és tekintettel voltam egyes jelesebb kül­ Hozzá tehetem még, hogy minden földi szerzők műveire is.

Trichinella Spiralis