KÖZLEMÉNYEK ÁLLATTANI. Tizenhatodik kötet. Első-második füzet. * * * Megjelent évi márczius 31

Ascaris füzet. Aszcariasis füzet

Ez az arány az életkor szerint változik. A szem átmérője úgy aránylik a fej hosszúságához, mint 1 : 3 - 3az orréhoz pedig, mint 1 : 1.

Szeme tojásdadalakú, mivel függélyes átmérője valamivel nagyobb, mint a vízszintes. Egyes példányokon a szivárványhártya alsó része szélesebb, mint a felső, s e miatt a lencse fölfelé tolódik el. A szemek ennek következtében inkább fölfelé irányulnak, mint oldalt. Az orrlyuk valamivel távolabb van a szemtől, mint az az orrhegytől. Az Ascaris füzet állkapocs kissé hosszabb, mint a felső.

A fogak az állkapcsokon egy sorban helyezkednek el, egyenesek, de nem egyenlő nagyságúak, hanem hátrafelé fokozatosan nagyobbodnak. A hátúszó a praeoperculum hátsó vonala és a farok töve közti távolság közepén kezdődik, sőt egyeseken még valamivel Ascaris füzet is és az analis úszó nyolczadik sugarának magasságában végződik. A második hátúszó zsírúszó kicsi, rövid és az analis úszó végződésénél hátrább helyezkedik el. A mellúszó a kopoltyúnyílás hátsó szegélye mellett mélyen fekszik.

Az analis úszó a test utolsó harmadának elején, a hátúszó 6-ik sugara alatt kezdődik. A pikkelyek kicsinyek és cykloidok.

tabletták felnőttkori giardiasis kezelésére elixír parazitaellenes vélemények

A világítószervek így oszlanak el: A fejen van két suborbitalis szerv. Ezek közül Ascaris füzet elülső a szem ventralis szegélyéhez simul és kis fekete folt alakjában mutatkozik. A másik a szem hátsó szegélye alatt helyezkedik el és a világítószervek typikus alakjával bír. Ascaris füzet kopoltyúfedő világítószervei háromszöget alkotnak, a háromszög csúcsait 1 — 1 szerv jelöli.

Ascaris füzet egymás közelében a praeoperculum elülső szegélyén van. Az egyik följebb fekszik s a szem középmagasságában látható, a ventralis fekvésű kevéssel a felső állkapocs széle fölött székel.

készítmények ember bőrparazitákhoz milyen eosinofilek a férgekkel

Ascaris füzet 3-ik szerv az operculumon van és magasabbra tolódott, mint a második. Ascaris füzet alsó állkapocs symphysisén, mindkét Ascaris füzet 1—1 világítószervet találunk.

A törzs világítószervei két hosszanti sorba rendeződtek. BRAUER szerint a ventralis sor a következőkép tagolódik: az isthmustól a hasűszóig egyetlen megszakítás nélküli sorban 21—23 világítófolt helyezkedik el; a hasés az analis úszók közére 8—10 szerv esik; az analis úszótól a farokúszóig 12—13 van, a melyek közül 6—7 szerv az analis úszó 1.

A ventralis sor összetétele Z U G M A Y E R tapasztalatai szerint a következő: Az isthmuson 10, a mell- és hasúszók közt 13, a has- és az analis úszók közén 7, az analis úszó és a farok közti szakaszon pedig 13—14 világítószerv van.

Ezek a következőkép oszlanak m e g : A kopoltyúnyílástól a hasúszóig 1 1 Ascaris füzet 1 3 leggyakrabban 1 2 — 1 3az utóbbitól az analis úszó kezdete tájáig 5—9 leggyakrabban 7—8 világítószervet számlálhatunk.

G A R M A N leírásában a has- és analis úszók közti rész 11 világítószervvel szerepel s így valószínű, hogy idősebb példányokon újabb világítószervek közbeékelődésével a lateralis sor egészen eléri az analis úszó kezdetét. Véleménye szerint ivarérett példányokon a világítószervek Ascaris füzet ingadozása igen csekély lehet. A háta feketés és a fején is van két kis fekete foltja. Az úszók szürkén áttetszők; a világítószervek közepe sárga.

A második magyar Adria-expeditio e faj 3 példányát N. A 3 közül egy egészen fiatal, egy valamivel idősebb, a harmadik pedig kifejlett példány. A kifejlett példány mindkét orbitális világítószerve a szem alsó szegélyén, a felső állkapocs széle fölött húzódik meg. Az első valamivel följebb és távolabb van a Ascaris füzet, mint a hátsó. Való- 2.

  • Segítsen a férgeknek
  • Parazita baktériumok kezelése

A hátulsó orbitális világítószerv nagyobb és typikus alakú. A 3 opercularis szerv e példányon is megtalálható. A felső a szem középmagasságában van és igen kicsi, de typikus. A másik két szerv a praeoperculum elülső szegélyén egymás mellett van. Az elülső kisebb s a branchiostegalis szervekkel egy Ascaris füzet fekszik, a hátsó nagyobb és valamivel följebb esik.

A ventralis sor a következőkép alakul: Az isthmustól a hasúszókig 22 világítószerv összefüggő sort alkot, a hasúszóktól az analis úszóig 9 szerv van, az analis úszóktól a farkig 13 szerv helyeződik el.

Utóbbiak közül a 7-ik szerv igen kicsiny, s a hátrább eső szervek a has két oldalán már nein egymással átellenben, hanem váltakozva állanak. A ventralis sor alkotásában tehát összesen 44 világítószerv vesz részt. A formaldehydben rögzített, majd alkoholba áttett példány ezüstös színezete sárgásfehér lett.

Ascaris füzet

Aszcariasis táblázat

A fej tetején, a hát két oldalán s a hát- és Ascaris füzet tövén fekete pigmentszemecskékből álló csoportok vannak. A hasoldal a mell- és hasúszók közt az áttetsző peritoneum miatt sötétebb színezetű. Méretei: a test hossza a farokkal a « « farok nélkül.

Testének alakja egészen elüt az előbbi, fejlettebb példányétól 1. Teste és feje alacsonyabb és megnyúlt, szeme tojásdadalakú, de nem a függélyes mint B R A U E R példányainhanem a vízszintes átmérő irányában hosszabb. Valószínű, hogy az életkorral a szemátmérők is változáson mennek át. Világítószervei a következőkép fejlődtek ki: A 2 orbitális szerv már megvan, az elülső kevéssel följebb fekszik, de jóval kisebb, mint a hátsó.

A kopoltyúfedőkön csak 2 világítószerv van, a dorsalis opercularis ugyanis hiányzik. A praeoperculum szervei közül az oralis kisebb és lejebb van. Az analis úszó kezdetétől a farokúszóig tehát összesen 14 szerv van. Közülök az első kettő Ascaris füzet s alig van elválasztva az előbbi csoport V — A utolsó szervétől, ellenben a másik 4 nagyobb szervtől tetemes hézag különíti el. Még nagyobb a távolság e 4 szervből álló csoÁllattani Közlemények.

E legutolsó csoportban Ascaris füzet és kisebb világítószervek váltakoznak egymással, tehát a világítószervek az analis úszó kezdetétől a farokig három csoportba rendeződtek.

Mivel a további fejlődés folyamán a test, illetve a faroktájék erősen megrövidül, valószínű, hogy a világítószervek ez által tömörülnek zárt sorba. Ugyanis a világítószervek száma a fejlődésnek ezen a fokán már teljes.

Megjegyzendő, hogy az utolsó csoport végső szervei úgy, mint az Ascaris füzet példányon, a test két oldalán nem átellenesen, hanem váltakozva állanak. A lateralis sor szervei a test két segítsen a férgeknek nem egyenlően fejlődtek ki. A test jobboldalán a ik és ik ventralis szerv fölött 2 lateralis van.

Herman Ottó szerk. Budapest, Herman Ottó szerk. Budapest, 2.

Az elülső nagyobb és följebb áll; a hátulsó kisebb szerv még mindig magasabban helyeződik el, mint a megszakított lateralis sor Ascaris füzet csoportjának tagjai.

Ilyen módon a két első szerv a mellúszó töve felé irányuló ferde sort alkot. A lateralis sor folytatása a ik ventralis szerv fölött kezdődik és 4 világítószervből áll. Ezek közül a két középső a legkisebb, az utolsó a legnagyobb és az első ennél valamivel kisebb. A jobboldali lateralis sorban tehát a kopoltyúnyílástól a hasúszóig két csoportban mindössze 6 világítószerv van, holott B R A U E R szerint 1 1 — 1 3 - n a k kellene lennie. A hasúszótól az analis féreggel almodni 5, hátrafelé kisebbedő világítószerv van, melyek közül az első a hasúszó kezdete fölött, az első V — A szervvel egy irányban, az utolsó pedig a ventralis sor V Ascaris füzet A csoportjának szerve fölött fekszik.

B R A U E R a lateralis sort a kopoltyú szegélyétől kezdve összefüggő vonalnak rajzolja, az előbbi adriai példányon ellenben a lateralis sor két, a másodikon pedig három szervcsoportból áll.

  • Aszcariasis táblázat What is Ascariasis?
  • Orvosi Hetilap,
  • Hogyan lehet megmérgezni a férgeket az emberekben

Lehet, hogy idősebb példányokon a sor újabb világitószervek közbeiktatódásával záródik összefüggő vonallá. A baloldali lateralis sorban a kopoltyúnyílástól a hasúszóig 8 -f 1 világítószervet találunk.

Aszcariasis füzet

Az első szerv magasabban fekszik a többinél s ezért a sor lefelé kanyarodó ívet ír le. Az utolsó, különálló szerv már egészen a ventralis sor ik világítószervéhez tapad. A baloldalon a hasúszótól az analisig egyetlen világítószerv sincs, Ascaris füzet nyomuk sem látszik, holott az állat e helyen teljesen sértetlen.

Az előbbihez hasonlóan conservált példány alapszíne szintén sárgásfehér. Pigmentszemecskéket csak a felső állkapcson és a farokúszó tövén láthatunk rajta. F4 19 mm. Feje magas, alsó állkapcsa megnyúlt és fölfelé görbült. Fogai aprók és hegyesek. Szemgolyója előre irányul, mivel az iris hátulsó és felső része vastagabb. Operculumának hátulsó szegélye finoman reczézett.

Ascaris füzet férges ember

Mellúszója a roncsolás miatt hiányzik; hasúszói erősen fejlettek; analis úszója egészen hátul, farokúszója közvetetlen közelében van. Analis szemölcse 3. Világítószervei teste két oldalán különböző számban fejlődtek ki. A fej baloldalán 2 suborbitalis világítószerv van; az elülső közelebb esik az orr csúcsához, mint a felnőtteken és jobban fejlett, mint Ascaris füzet hátsó. Az utóbbi nem a szem szegélyén van, mint Ascaris füzet ivaréretteken, hanem lejebb és előrébb. Opercularis szerv csak 2 van.

KÖZLEMÉNYEK ÁLLATTANI. Tizenhatodik kötet. Első-második füzet. * * * Megjelent évi márczius 31

Egy nagy, ferdén előre irányuló és hosszabbra nyúlt szerv a praeoperculum hátulsó zúgában húzódik meg. Ez a világítószerv a szem magasságánál lejebb fekszik, a mi valószínűen azzal függ össze, hogy a kopoltyúfedők alakja eltér a kifejlett állatokétól, mivel függélyes irányban megnyúlt. A praeoperculum oralis Ascaris füzet lévő világítószerv még nincs kifejlődve.

R szerint ez a szerv jelenik meg legkésőbb, mely észlelést a szóban forgó legfiatalabb példányunk újra megerősíti. A szem középmagasságában, vagyis a rendes helyén jól fejlett opercularis világítószervet találunk. Ascaris füzet második csoport 2-ik szervének csak nyomai vannak meg, de ez valószínűen csak a sérülés következménye.

A hasúszó tövén a ik világítószerv után kisebb köz marad s ettől az analis úszóig a lateralis sor 21 szervvel folytatódik. Mivel azonban ezen a szakaszon két kis sérülés van, valószínű, hogy a világítószervek száma 23—24 lehetett. A lateralis sor lefelé domborodó ívet ír le, úgy hogy a ik szerv, mely az analis szemölcs milyen termékek választják el a parazitákat van, már Ascaris füzet a ventralis világítószerven fekszik.

Ascaris füzet vitaminok és kiegészítők méregtelenítő

Az analis úszótól a farkig egyetlen szervet sem találunk, itt tehát csak a ventralis sor folytatódik. A baloldali ventralis sort alkotó világítószervek száma tetemesen eltér az eddig ismert példányokétól.

A nagy eltérés abban van, hogy az isthmustól a hasúszóig a ventralis sorban nem kevesebb, mint 40 világítószervet számolhatunk össze, holott az eddigi leírások szerint csak 21—23 szokott lenni. A számbeli különbség a következő szakaszon még nagyobb.

A fej jobboldalán a 2 orbitális szerv közül trichocephalosis invazív stádium hátulsó még fejlődésben van és csak halványan látszik; helyzetük ugyanolyan, mint a másik oldalon. A praeopercularis szervek közül ezen az oldalon is csak a hátulsó van meg, s itt is teljesen kifejlődve. Az opercularis szerv valamivel kisebb. A lateralis szervek a jobboldalon összefüggő sort alkotnak, elül azonban kis mértékű roncsolás miatt néhány szerv hiányzik.

A hasúszóig összesen 20 világítószerv látszik, s körülbelül 3 hiányozhatik. A hasúszótól az analisig 24 van, de kisebb sérülés miatt néhány valószínűen hiányzik. Az előtte lévő lateralis szervek is mind kisebbek, mint a ventralisak, a melyeknél kissé mindig előbbre állanak. A két utolsó szerv ezen az oldalon is külön áll.

E példány színezete abban tér el az előbbiekétől, hogy két oldalán a csigolyáknak megfelelően igen apró pigmentszemecskékből álló foltok vannak. A teljesen eltérő testalak és a ventralis világítószervek számában megnyilvánuló óriási Ascaris füzet miatt e példányt sokáig az Ichthyococcus ovatus Cocco fiatal alakjának tartottam. Ha e meghatározás helyes, akkor a további fejlődési folyamat a test hosszának és a világítószervek számának nagymérvű reductiójából Ascaris füzet.

Lehetséges, hogy a test rövidülésével a ventralis sorból kiszorult fölös számú szervek a lateralis sort gyarapítják, a fej trichocephalosis főkép így keletkezik e sornak a farkrészen lévő folytatása.